แบรนด์ดิ้ง สำคัญอย่างไร?

, , No Comments
คําว่า แบรนด์ดื้ง (Branding) มีความเข้าใจที่หลากหลาย แบรนดิ้ง ไม่ใช้แค่การโฆษณา แต่เป็นการทำให้สินค้าหรือบริการเข้าไปนั่งอยู่ในใจ "ผู้บริโภค" ไม่ใช่แค่การเห็นโฆษณา หรือ การส่งสาร-รับสารแล้วบอกว่าชอบ หรือไม่ชอบ แต่แบรนด์จะเกิดจากประสบการณ์ที่ใช้สืนค้า หรือบริการนั้นๆ แล้ว ชอบหรือไม่ชอบ ทุกอย่างต้องประกอบรวมกัน เป็น Consumer experience หรือ ประสบกาณ์ที่ผู้ใช้ได้รับจาก แบรนด์เพราะเทคโนโลยีสมัยใหม่ สินค้าและบริการต่างๆ สามารถถูกลอกเลียนแบบได้ตลอดเวลา ประมาณว่า "เอ็งมี ข้าก็มีได้เหมือนกัน" แต่ แบรนด์อิมเมจ (Brand Image) นั้นลอกเลียนกันไม่ได้ การสร้างแบรนด์จึงเป็นสิ่งที่สำคัญสำหรับ "ผู้ประกอบการใหม่" อย่างยิ่งในยุคปัจจุบัน

สร้างแบรนด์ได้อย่างไร


การสร้าง แบรนด์ (Brand)ไม่ได้ยากอย่างที่คิด การวิจัยและเข้าใจพฤติกรรมของผู้บริโภค หรือมองเข้าไปให้ลึกถึงกลุ่มเป้าหมายที่ธุรกิจ สินค้าหรือบริการ ของคุณต้องเข้าไปเกียวข้องด้วย เพื่อนำข้อมูลเหลํานั้นมาสร้างหรือพัฒนาเป็นสินค้า หรืองานบริการ ที่คุณมีอยูํในมือ การสร้างแบรนด์ไม่ใช่แค่การโฆษณา แต่เป็นกลยุทธ์ที่จะทำอย่างไร? ให้สินค้าหรือบริการสามารถเข้าไปอยู่ในใจผู้บริโภคได้ พยายามเชื่อมโยงความแข็งแกร่ง ความชื่นชอบ และความมีเอกลักษณ์ที่เกี่ยวพันกับแบรนด์ให้อยู่ในความทรงจำของผู้บริโภค  ซึ่งจะเป็นสิ่งที่ช่วยปูทางให้คุณก้าวไปสู่ แบรนด์ ที่ประสบความสำเร็จได้อย่างไม่ยากเย็นนัก


กลยุทย์การสร้างแบรนด์


ทุกวันนี้เราไม่สามารถปฏิเสธความสำคัญของแบรนด์ได้ ทำให้การสร้างแบรนด์ถือเป็นความจำเป็น "สำหรับผู้ประกอบการใหม่" จะต้องให้ความสำคัญ เพราะในสายตาผู้บริโภคนั้น แบรนด์สินค้าที่ดี คือสืนค้าที่ดี การสร้างความหมายที่ดีให้สินค้า โดยเชื่อมโยงความแข็งแกร่ง ความชื่นชอบ และความมีเอกลักษณ์ที่เกี่ยวพันกับแบรนด์ให้อยู่ในความทรงจำของผู้บริโภค เป็นการทำให้ สินค้าหรือบริการของเราแตกต่าง และโดดเด่น เหนือคู่แข่ง

- กำหนดกลุ่มเป้าหมายคือใคร
การกำหนดกลุ่มเป้าหมายที่ชัดเจน เป็นสื่งสำคัญสำหรับ ผู้ประกอบการใหม่ สำหรับโอกาสในการต่อสู้ของแบรนด์ ด้วยงบประมาณเพื่อประชาสัมพันธ์ถึงกลุ่มเป้าหมายที่น้อยกว่า และยังทำให้สามารถบริหารจัดการใช้สื่อได้อย่างมีประสิทธิภาพอีกด้วย

- เข้าใจพฤติกรรมกลุ่มเป้าหมาย
อะไรเป็นปัจจัยที่ตัดสินใจซื้อ ซื้ออย่างไร ซื้อที่ไหน มีสินค้าหรือบริการที่ทดแทนได้ปหรือไม่ และการกำหนดราคา ซึ่งจะเป็นประโยชน์ในแง่ ความเชื่อมั่น ความไว้ใจ การเข้าถึง เพื่อเสรืมสร้างทัศนคติที่ดีเกี่ยวกับสินค้าหรือบริการได้

- อะไรที่ลูกค๎ามองหา
- อะไรในใจของลูกค้าที่เป็นสินค้าคู่แข่ง
- อะไรในใจของลูกค้าที่อาจเป็นของเรา

- กำหนดวิสัยทัศน์สินค้าหรือบริการ 
การกำหนดเกี่ยวกับแบรนด์นั้น ถือเป็นหลักในการวางแผนเกี่ยวกับธุรกิจเลยว่า เราจะมุ่งไปทางไหน พฤติกรรมการซื้อ และความรู้สึกนึกคิดต่อแบรนด์สินค้าเป็นอย่างไร

- สร้างบุคลิกสินค้าหรือบริการ
สร้างเอกลักษณ์ที่ทำให้แบรนด์แตกต่างจากแบรนด์อื่น เป็นสิ่งที่สำคัญอย่างยิ่งของความสำเร็จ สร้างปัจจัยเพื่อเชื่อมโยงและสํงเสริม แบรนด์ เช่น คุณลักษณะ คุณสมบัติ  หรือคุณประโยชน์ แล้วเชื่อมโยงสิ่งนั้นให๎ผู้บริโภครับรู้วําเป็นผลิตภัณฑ์สินค้าหรือบริการประเภทใด คุณค่าประโยชน์ใช้สอย หรือคุณค่าทางอารมณ์ เป็นบันไดขั้นแรกที่จะนำไปสู่การรับรู้เกี่ยวกับลักษณะ รูปร่าง คุณสมบัติ คุณประโยชน์ และวิธีการใช้ของสินค้า ได้ในที่สุด

- กำหนดทางการตลาดของสินค้าหรือบริการ
ตัวอย่างเช่น การนำเอาคุณลักษณะของสินค้ามาเป็นปัจจัยในการกำหนดตำแหน่ง กำหนดจุดยืนของผลิตภัณฑ์ หรือ การนำเอาผลจากการใช้สินค้าหรือบริการนั้น มาเป็นปัจจัยในการกำหนดตำแหน่งผลิตภัณฑ์หรือบริการ ซึ่งคุณลักษณะเหล่านี้เป็นคุณสมบัติที่แตกต่างจากคู่แข่ง

- องค์ประกอบของสินค้า
ชื่อสินค้า โลโก้ สัญลักษณ์ สโลแกน หีบห่อ บรรจุภัณฑ์ ช่องทางการจัดจำหน่าย หรือบุคคล สถานที่ และกิจกรรมบางอย่างโดยเฉพาะ


การสื่อสารของแบรนด์


การสื่อสารของแบรนด์ที่นำไปลู่การปฏิบัติ คือ การสื่อสารออกไปภายนอก หรือ การทำกลยุทธ์การสื่อสาร ซึ่งจะใกล้เคียงกับการโฆษณาประชาสัมพันธ์ แต่แนวคิดคือ จะสื่อความเป็นแบรนด์ ให้กลุ่มเป้าหมายรับรู้ได้อย่างไร และจะสื่อถึงกลุ่มเป้าหมายที่แตกต่างกัน ได้อย่างไร? ที่ต้องดูแลให้ไปในทิศทางเดียวกัน เพราะไม่ใช่แค่การโฆษณาสื่อสารออกไปอย่างเดียว แต่ต้องพิจารณาถึงขั้นตอนการดำเนินการอย่างไร ที่จะทำให้กลยุทย์การสื่อสารแบรนด์ เป็นรูปธรรมมากขึ้น

สร้างแบรนด์ได้อะไร 


คำถามที่มักได้ยินกันบ่อยๆ คือ แล้วจะได้อะไร การสร้างแบรนด์ถือได้ว่าเป็นเพิ่มมูลค่าให้กับสินค้าหรือบริการนั้นๆ  ซึ่งจะช่วยเพิ่มยอดขาย สร้างผลกำไร และความมั่นคงให้กับสินค้าหรือบริการ แบรนด์เป็นสิ่งที่จับต้องไม่ได้ แต่อธิบายได้ ต่างจากการโฆษณาที่ทำให้คนรู้สึกดีกับแบรนด์ แต่เป็นเพียงเปลี่ยนการรับรู้ แต่ไม่ได้เปลี่ยนทัศนคติ การสร้างแบรนด์ จึงต้องมาจากการมีประสบการณ์ร่วมกับแบรนด์หลังการใช้สินค้าหรือบริการนั้น

ความสำเร็จของการสร้างแบรนด์ดิ้ง (Branding) มาจากความเสมอต้นเสมอปลาย จากความสำคัญที่มุ่งไปสู่การสร้างสินค้าหรืองานบริการที่ดี มาเป็นการสร้างความผูกพัน (Emotional Connections) ให้เกิดขึ้นระหวํางสินค้า หรืองานบริการกับผู้บริโภคสินค้า รวมถึงการวิจัยและการพัฒนาสินค้าหรือบริการให้แข็งแกร่ง เพื่อรองรับการสร้างแบรนด์ เราต้องเรื่มสร้างแบรนด์จากความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างแบรนด์กับลูกค้า ซึ่งที่สุดแล้วจะเพิ่มมูลค่าให้กับสินค้าหรือบริการให้กับองค์กรได้

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น